A szerv alaptevekenysege, feladat- es hataskore

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

 • Magyarország Alaptörvénye
 • évi CXCV. törvény az államháztartásról
 • Magyarország hatályos költségvetési törvénye
 • évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
 • évi C. törvény a számvitelről
 • évi CXC. törvény a Nemzeti Köznevelésről
 • évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról
 • XXXI. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról
 • évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról
 • évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
 • évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
 • évi I. törvény a Munka törvénykönyvéről
 • évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
 • évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról
 • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

–     363/2012.(XII.17.) Korm. rend. az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról

 • 346/2013. (IX.30.) Korm. rend. A pedagógus továbbképzésekről, szakvizsgáról
 • 368/2011. (XII.31.) Korm. rend. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
 • 138/1992. évi (X.8.) Korm. rend. a Kjt végrehajtásáról
 • 257/2000. (XII.26.) Korm. rend. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról
 • 259/2002. (XII.18.) Korm. rend. a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről
 • 321/2009. (XII.29.) Korm. rend. a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről
 • 29/1993. (II.17.) Korm. rend. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról
 • 328/2011. (XII.29.) Korm. rend. a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról
 • 226/2006. (XI.20.) Korm. rend. a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, Intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról
 • 331/2010. (XII.27.) Korm. rend. a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint eljárásának részletes szabályairól
 • 235/1997. (XII.17.) Korm. rend. a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról
 • 370/2011. (XII.31.) Korm. rend. a belső ellenőrzésről
 • 15/1998. (IV.30.) NM rend. a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti intézmények szakmai feladatait és működési feltételeiről
 • 20/2012. évi EMMI rend. a nevelési-oktatási intézmények működéséről
 • 9/1999. (XI.24.) SzCsM rend. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről
 • 1/2000. (I.7.) SzCsM rend. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről
 • 8/2000. (VIII.4.) SzCsM rend. a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról
 • 9/2000. (VIII.4.) SzCsM rend. a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és szociális szakvizsgáról
 • 26/1997.(IX.3.) NM rend. iskola-egészségügyi ellátásról

Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

A Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár tekintetében nem releváns.

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

A Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár nem vállal önként feladatot.