Körzethatár – 2021

HIRDETMÉNY

Dunakeszi Város Önkormányzata értesíti a kedves szülőket, hogy az általa fenntartott intézményekben a 2021/2022-es nevelési évre, az óvodai jelentkezések időpontja

2021. április 26-27-én (hétfő, kedd) 8.00-16.00 óráig lesz.
A beíratás helye: DÓHSZK Eszterlánc Óvoda, Budai Nagy A. u. 4-8.

Az óvodai körzetek jegyzéke megtalálható Dunakeszi Város honlapján, valamint Dunakeszi Város Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján.

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, TAJ-száma,
– a szülő (gondviselő) személyi igazolványa, lakcímkártyája.
– sajátos nevelési igényű gyermek esetében: szakértői vélemény
– a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről készült határozat

Az óvodai jelentkezésre várjuk azokat a szülőket, akiknek a gyermeke 2021. december 31-éig a harmadik életévét betölti.

az óvodai jelentkezési lap az alábbi helyről tölthető le:
https://forms.gle/uMUNTMHXznTauraaA

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a gyermek abban az évben, amelyben a harmadik életévét augusztus 31-éig betölti, a nevelési év kezdő napjától (szeptember 1.) napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni! A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) – Dunakeszi Járási Hivatal – felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki, és a függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.

Az óvodavezető 2021. május 27-éig írásban értesíti a szülőt a felvételi eljárás eredményéről.

A jelentkezést követően az óvodavezető döntése ellen a szülő a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati (felülbírálati) kérelemmel fordulhat a fenntartó, azaz Dunakeszi Város Önkormányzata felé.

 Dunakeszi Város Önkormányzata

Körzethatárok – 2021