Óvodák

A DÓHSZK ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA

Bevezetés

Dunakeszi nyolc önkormányzati fenntartású óvodája a Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár intézményéhez tartozik.

A Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár igazgatója:

Szabóné Ónodi Valéria

A DOHSzK Óvodai Intézményegységének székhelye:

DOHSzK Eszterlánc Óvoda

A DÓHSzK Óvodai Intézményegység szakmai igazgatója:

Faith Éva

DÓHSzk Óvodai Intézményegység szakmai igazgató helyettesei:

Becze Ágnes

Kocsisné Mirkovszki Judit

 A DOHSzK Óvodai Intézményegység székhelyéhez nyolc tagóvoda kapcsolódik.

Tagóvodák neve, címe

Tagóvoda-vezetők neve

Elérhetőségük

DÓHSzK Eszterlánc Óvoda (Székhely)
2120 Dunakeszi, Budai Nagy Antal utca 4-8.
Varga Szilárd Péterné Tel.szám: 27/341-802
Email: eszterlanc@dunakesziovodak.hu
DÓHSzK Alagi Tagóvodája
2120 Dunakeszi, Óvoda köz 1.
Székely Patrícia Tel.szám:27/341-998
E-mail: alagiovi@dunakesziovodak.hu
DÓHSzK Aranyalma Tagóvodája
2120 Dunakeszi, Brunszvik utca
Meláth Attiláné Tel.szám: 30/010-0433
E-mail: aranyalma@dunakesziovodák.hu
DÓHSzK Gyöngyharmat Tagóvodája
2120 Dunakeszi, Garas utca 28.
Tóthné Kiss Éva Tel.szám: 27/341-887
E-mail: gyongyharmat@dunakesziovodak.hu
DÓHSzK Kerekerdő Tagóvodája
2120 Dunakeszi, Posta utca 5.
Horváthné
Pádár Valéria
Tel.szám: 27/392-332
E-mail: kerekerdo@dunakesziovoda.hu
DÓHSzK Játszóház Tagóvodája
2120 Dunakeszi, Barátság útja 47.
Madárné
Kondacs Mária
Tel.szám: 27/341-206
E-mail: jatszohaz@dunakesziovodak.hu
DÓHSzK Piros Tagóvodája
2120 Dunakeszi, Hunyadi út 70.
Szabó Györgyi Tel.szám: 27/341-053
E-mail: pirosovi@dunakesziovodak.hu
DÓHSzK Meseház Tagóvodája
2120 Dunakeszi, Kandó Kálmán sétány 14.
Dócs Mihályné Tel.szám: 27/543-017
E-mail: mesehaz@dunakesziovodak.hu

Személyi feltételek

Intézményegységünkben 51 gyermekcsoport működik. Valamennyi csoport szerkezete osztatlan.

Álláshelyeink a köznevelési törvény előírásának megfelelően alakulnak. Minden csoportban két óvodapedagógus végzi nevelőmunkáját. A nevelőmunkát csoportonként egy dajka, három csoportonként egy pedagógiai asszisztens, három óvodatitkár, és egy óvodapszichológus segíti.

Sajátos nevelési igényű gyermekeket (hallássérült, látássérült, beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, ép értelmű autista, mozgásszervi fogyatékos) is fogad intézményegységünk. Fejlesztésüket speciális szakemberek segítik.

Külső munkatársként minden tagóvodában logopédus, és fejlesztő pedagógus látja el a szakterületének megfelelő feladatokat.

Az óvodai étkeztetést a Hungast Vital Kft. biztosítja.

Az étkezéssel kapcsolatos – mindennemű – ügyintézés a Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtárban történik.

A fenntartó minden tagóvodánkban biztosít gondnokot, akik a karbantartói, és az udvari feladatokat látják el. Ők a Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft munkatársai.

Tárgyi feltételek

Az elmúlt tíz évben a lakóparkok építésének következményeként erőteljesen megnövekedett Dunakeszi lakosságának száma. Zömmel kisgyermekes családok települtek a városba. Az önkormányzat – felismerve a helyzetet – 2007-től húsz csoporttal bővítette az óvodai férőhelyek számát.

Az épületek felújítását, állagmegóvását a fenntartó folyamatosan biztosítja. A tagóvodák udvarain folyamatos a játékeszközök cseréje, javítása. Jelenleg hét tagóvoda rendelkezik „ovifoci” pályával, egy tagóvodában folyamatban van a focipálya telepítése. A nevelőmunkához szükséges felszerelések, eszközök rendelkezésre állnak. Az eszköz beszerzést az intézményegység éves költségvetése biztosítja.

Továbbá a nagycsoportosok számára a fenntartó – 2015-től – ingyenesen biztosítja a korcsolyaoktatást, mely magába foglalja az utaztatást, az eszközök biztosítását, és az oktatást.

Az elmúlt években valamennyi tagóvodánkban önálló alapítványt hoztak létre, így a befolyt összegeket szintén a tárgyi feltételek javítására, kulturális programokra tudják fordítani.

Pedagógiai programok

Az egyes tagóvodák nevelőtestületei önállóan döntöttek arról, hogy hitüknek, nevelői felfogásuknak megfelelően, milyen pedagógiai program szerint dolgoznak.

A programok nevét az alábbi táblázat tartalmazza. A tagóvodák nevelési gyakorlatának részletes leírása az intézményegység honlapján található.

Tagóvoda neve Pedagógiai program neve
Eszterlánc Óvoda Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel
Alagi Tagóvoda Egészségre nevelés program
Gyöngyharmat Tagóvoda Környezet harmóniára nevelés program
Aranyalma Tagóvoda Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel
Kerekerdő Tagóvoda Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel
Játszóház Tagóvoda Játszóház program
Piros Tagóvoda Óvodai nevelés játékkal, mesével
Meseház Tagóvoda Óvodai nevelés játékkal, mesével

 

Eszterlánc Óvoda 2006. óta az Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Pest megyei bázisóvodája, 2010-től „Tehetségpont”-ként működik.

Bázisintézményként a nevelőtestület elsődleges feladata, hogy a programot adaptáló és felhasználó óvodák szakmai munkáját segítsék annak érdekében, hogy minél teljesebben megvalósulhassanak a művészeti program értékei.

„Tehetségpont”-ként feladatuk a tanácsadás, a lehetőségek, az információk személyre szabott megmutatása.

A Gyöngyharmat Tagóvoda 2016-tól Pest megye Zöld Óvodai bázisintézménye.

Bázisóvodaként elkötelezettek a környezeti nevelés, a környezetvédelem iránt, és ez tükröződik az intézményükön, a tevékenységükön, a környezettudatos magatartásukon. Óvodásaikat a fenntarthatóság szellemében nevelik. Ezt a szellemiséget igyekeznek átadni a Zöld Óvodákhoz csatlakozó intézményeknek.

Óvoda – Család kapcsolat

Az óvoda – család nyílt, őszinte együttműködése érdekében valamennyi tagóvoda törekszik a kölcsönös bizalomra és segítségnyújtásra, az egyenlő nevelési partnerviszony alakítására, az óvoda nyitottságára. A szülők részéről jelentkező igényeket, melyek nem ellentétesek a pedagógiai programokkal, és hitvallásukkal, beépítik nevelőmunkájukba.

A kapcsolattartás formái
Családlátogatás Csoport szülői értekezletek Szülők közössége
Befogadás Egyéni beszélgetés Facebook csoportok
Összevont szülői értekezletek Nyílt napok, rendezvények Intézményegység honlapja

A szakmai igazgató, és helyettesei, valamint a tagóvoda-vezetők előzetes bejelentkezés alapján, illetve szükség szerint tartanak fogadó órát.

Az óvodák működési rendje

A nevelési év szeptember 01-től augusztus 31-ig tart. A nevelés nélküli munkanapok száma legfeljebb öt nap, melyet az óvodapedagógusok szakmai fejlesztésére fordítunk. A zárva tartásról a szülőket legalább hét nappal korábban tájékoztatjuk.

A nevelés nélküli napokon – amennyiben igény van rá – ügyeletet biztosítunk. Minimális létszám épületenként 25 fő.

A nyári zárás időpontjának meghatározása minden év február 15-ig a fenntartó jóváhagyásával megtörténik. A zárva tartás idején a fenntartó által meghatározott óvoda ügyel.

A Posta utcai Tagóvoda 6.30-17.30-ig, a többi tagóvoda 6.00-18.00-ig tart nyitva.

Óvodai felvétel

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. Az időpontot a fenntartó határozza meg.

A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. A gyermekek felvétele folyamatos.

Távolmaradás, mulasztás

A beteg gyermek az orvos által meghatározott időszakban, nem látogathatja az óvodát.Ha a pedagógus megítélése szerint a gyermek beteg, a lehető legrövidebb időn belül értesíti a gyermek szüleit.

Azt, hogy a gyermek, ismét egészséges, és látogathatja az intézményt, orvosnak kell igazolnia. Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos időtartamát is.

Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról, távol marad, mulasztását igazolnia kell.

A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha a szülő előzetesen írásban bejelentette az óvodapedagógusnak, hogy gyermekét nem viszi az óvodába.

Ha a gyermek, távolmaradását nem igazolják. a mulasztás igazolatlan. Ha a gyermek egy nevelési évben igazolatlanul tíz napnál többet mulaszt, az óvoda vezetője, értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot, és gyermekjóléti szolgálatot.

Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az óvoda, bevonásával haladéktalanul intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a gyermeket veszélyeztető, és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, kapcsolatos, továbbá a gyermek, érdekeit szolgáló feladatokat.

Óvodai elhelyezés megszünése

Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha:

  • a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján,
  • a jegyző a szülő kérelmére engedélyt adott a gyermek óvodából történő kimaradására,
  • a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján.

Az intézményegység működésének részletes szabályozását a Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend tartalmazza, mely dokumentumok az intézményegység honlapján olvashatók.